Styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Bente Erichsen (Styreleder)

Robert Bye (Styremedlem)

Jo Stein Forbord Moen (Styremedlem)

Arnstein Indahl (Styremedlem og ans. rep.)

Anne Kristine Børresen (Styremedlem)

Arnstein Hellem (Styremedlem)

Gustav Danielsen (Fast møtende varamedlem)

Maiken Lien Jørgensen (Observatør og ans. vararep.)