Middelaldergården Stiklastadir – langhus

Stiklastadir er navnet på en middelaldergård som er under bygging ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Gårdsanlegget består av flere hus og bygningskonstruksjoner og videreutvikles kontinuerlig. Den mest spektakulære bygningen er langhuset, 7­8 meter bredt og 36 meter langt, som har en gildehall i den ene enden og en boligdel i den andre. Bygningen er konstruert, utrustet og innredet slik man antar at et langhus fra overgangen mellom vikingtid og middelalder kunne se ut.

Kunnskapen som ligger til grunn for bygningskonstruksjonen er basert på arkeologiske funn, historiske kilder og på kunnskap om hvordan eldre middelalderbygninger var konstruert. Stavkirkene har vært viktige kunnskapskilder i dette arbeidet. Utskjæringene er i hovedsak kopier basert på arkeologiske funn, og dekoren er typisk «Jellingstil», en førkristen dekorstil dominert av dyreornamentikk. Dette var høvdingens arena. Langhuset brukes til formidling av politiske, religiøse og kulturelle samfunnsforhold i tida før slaget på Stiklestad. Mye av formidlingen skjer gjennom selskapelighet i flotte og eksotiske omgivelser, og gjennom leirskole og andre tilbud til skoleelever.

Gårdsanlegget videreutvikles nå til å omfatte bygninger som hører kristen middelalder til. En ny byggeskikk preger gjesteloftet, tømret i såkalt «findalslaft». I denne bygningen er det middel­ alderens legender og mirakelberetninger som fortelles. Dekor og innredning preges av sym­ boler som hører kristendommen til. Pilegrimene er viktige, en og annen korsfarer dukker kanskje opp, og formidlingen synliggjør endrede sam­ funnsforhold, påvirket som de var av impulser fra det kristne Europa.
Middelaldergården Stiklastadir er altså en arena for fortelling om overgangen fra det norrøne, høvdingbaserte, førkristne samfunnet til middel­ aldersamfunnet basert på kristen tro, sed og moral og på den framvoksende middelalderstaten basert på et stadig sterkere rikskongedømme.

På Stiklastadir får dere mat på middelaldersk vis i gilder, dere kan delta i ulike aktiviteter for barn og voksne, dere møter håndverkere, dyr, en urtehage, og ungene kan leike slaget som på Olav Haraldssons tid.
Les mer

Mer info om opplevelser for kurs og konferanse finner du her

For å oppleve et 360 graders bilde av Gildehallen trykk her 
av boligdelen trykk her

Byggeår: 2009
Åpent: Alle sesonger
Fasiliteter: