Statsbudsjettet 2017 Prop. 1 S side 47

 

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter – Nasjonaljubileet

2030 – anmodningsvedtak nr. 157, 9. desember 2015

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til drøftinger

med Stiklestad Nasjonale Kultursenter

om arbeidet med nasjonaljubileet i 2030.»

Dokumentet som ligger til grunn for anmodningsvedtaket,

er Stortingets behandling av Innst. 14 S

(2015–2016).

Stiklestad Nasjonale Kultursenter forvalter og

formidler kunnskap knyttet til Olav den hellige. I

2030 er det tusen år siden Olav Haraldssons fall på

Stiklestad. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har

et særskilt ansvar for det forestående 2030-jubileet.

Kulturdepartementet legger til grunn at institusjonen

samarbeider med flere aktører i Trøndelag

om dette jubileet.

Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp

ved at det i løpet av 2016 ble gjennomført møter

mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Kulturdepartementet

for å gjøre Kulturdepartementet

bedre kjent med institusjonens arbeid med jubileet.

Departementet vil også ta initiativ til et fellesmøte

med relevante aktører i Trøndelag for å

sikre at det forberedende arbeidet samordnes.

Regjeringen vil følge opp anmodningsvedtaket og

behandle spørsmålet om eventuelle offentlige

bidrag til jubileet gjennom de ordinære budsjettprosessene.